develop your own website

Veiligheid en gezondheid

Hieronder het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderdagverblijf Picobello. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op ons dagverblijf werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn gesprekken gevoerd met medewerkers en ouders. Zowel individueel als in groepsverband (oudercommissie, teamvergaderingen). Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

Kinderdagverblijf Picobello is eindverantwoordelijke voor dit beleidsplan. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. (bijgewerkt januari 2020)

Picobello vangt kinderen op in een veilige en gezonde omgeving. Dit doen we door: 

- kinderen af te schermen van grote risico’s

- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s

- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling


Kinderdagverblijf Picobello staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Ons beleid is erop gericht dat alle medewerkers zich hiervoor verantwoordelijk voelen

De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 


In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. De overige risico’s waarvoor we maatregelen nemen hebben we hierin verwerkt op grond van onze meest recente in 2017 gehouden risico-inventarisatie.


Fysieke veiligheid

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

- Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn:

De grote hoogtes (boven 50 cm) zijn alleen in de bovenbedjes en een bovenbox. Alle bedjes zijn allen voorzien van de wettelijk verplichte hekjes/dakjes. De bovenbox wordt uitsluitend gebruikt door baby’s die nog niet lopen.

De lage hoogtes (tot 50 cm) bijvoorbeeld hoogteverschillen op de buitenspeelplaats zijn voorzien van valdempende ondergrond (zand/gras en rubber) en in samenspraak gekozen als verantwoorde uitdaging voor kinderen van onze leeftijd. Daarbij accepteren we het risico dat er wel eens een kindje zal vallen. 

- Verstikking. Genomen maatregelen zijn: Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben. Capuchon touwtjes moeten vast zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven hangen en stikken. Op het dagverblijf zijn losse draden, koorden, etc, niet toegestaan.


- Vergiftiging.

Genomen maatregelen zijn:

Alle producten die eventueel gevaar kunnen opleveren zijn onbereikbaar voor de kinderen opgeborgen achter afgesloten deuren en op grote hoogte


- Verbranding.

Genomen maatregelen zijn: 

Er is geen open vuur op Picobello. Warmte ontwikkeling bij maaltijdbereiding is elektrisch en buiten bereik van de kinderen.

Warme dranken (koffie/thee) worden uitsluitend geserveerd na toevoeging van een scheutje koud water.

- Verdrinking. Genomen maatregelen zijn:

Er zijn geen open plekken met water. De diepte van de speelplekken waar met water wordt gespeeld is hooguit twee centimeter en er is altijd toezicht tijdens dit spel.


Sociale veiligheid

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

- Grensoverschrijdend gedrag.  Zie: thema's uitgelicht

- Kindermishandeling. Er is een meldcode, protocol kindermishandeling, sociale kaart. Picobello beschikt over twee gecertificeerde Aandachtsfunctionarissen.

- Vermissing. Kinderen worden uitsluitend meegegeven aan de eigen ouders of aan mensen die hiertoe expliciet gemachtigd zijn door de ouders. Overigens verwijzen wij naar ons protocol “dreigingen van buitenaf”.


Gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen = kruisbesmetting) 

Voedselinfectie of voedselvergiftiging

Infectie via water (legionella)

Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard) 

Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)


Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de volgende manieren:. 

Verspreiding via de lucht: 

Hoest- nies discipline, ventileren en luchten 

Verspreiding via de handen: 

Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier

Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen

Via voedsel en water: 

Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid. Picobello beschikt over een uitgebreide Hygienecode voedselveiligheid die actief wordt gehanteerd

Via oppervlakken (speelgoed): 

goede schoonmaak


Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de leeftijd van gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine risico’s, omdat ze dan de context van afspraken in relatie tot het risico leren begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus afspraken maken met de kinderen om kleine risico’s te voorkomen. Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan of leren hoe ze zelf hun luier weg kunnen gooien. 


Picobello wil kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:

• Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden

• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen

• Het vergroot sociale vaardigheden


Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. 


Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien. 


De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.

Om in kaart te brengen hoe op de opvang met risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd worden of de werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot het minimum worden beperkt. Vanaf 1 januari 2018 worden deze inventarisaties gedaan met behulp van de QuickScan in de nieuwe Risicomonitor. 

Deze is altijd actueel inzichtelijk.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op Picobello heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:

-Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.

-De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.

-In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 

Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.


De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).

We werken met een vier-ogenbeleid.

Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid

Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd.

Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet goed wordt nageleefd.

Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.

Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.

Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling.

Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling.


Vierogenprincipe

De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.


De ruimtes

Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen de groepsruimtes en gangen. In de speelruimte aan de kant van de Oudegracht is cameratoezicht. 

Van binnenuit is het buitenspeelterrein overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen. Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt Kinderdagverblijf Picobello vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van belang. We moeten blijven werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. 


De regels

Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en ouders is belangrijk. Jaarlijks wordt er op kinderdagverblijf Picobello dan ook aandacht geschonken aan beroepshouding in de kinderopvang. In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. 

Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met collega’s. Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega of bij het management / directie wanneer je denkt dat er iets niet klopt. 

De gedragsregels zijn beschreven in de meldcode en “hoe gaan we met elkaar om”. 

Vanaf 1 juli 2013 zijn werkgevers in de kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind. De vertrouwensinspecteur adviseert daarnaast ook werknemers en ouders, als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever of werknemer in de kinderopvang een kind seksueel misbruikt of geweld pleegt. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Meer informatie kunt u vinden op rijksoverheid.nl.


De techniek

De techniek vervangt niet de mens, maar helpt ons wel een beetje. Op Picobello zijn drie gesloten circuits met videobewaking. Deze installaties staan op geen enkele manier in verbinding met een netwerk en de beelden zijn dus ook niet door derden in te zien. Wel nemen de camera's 24 uur per dag op, om vragen over de veiligheid van uw kind achteraf te kunnen beantwoorden.  Deze beelden worden na enige tijd automatisch gewist.  Ook geven de monitors door hun opstelling ons personeel de mogelijkheid de kinderen beter te observeren. Daarnaast vinden vooral de peuters het verschrikkelijk leuk om elkaar 'op de televisie' te zien. Regelmatig zwaaien, springen en gek doen hoort er bij.Achterwachtregeling

Een achterwacht is in twee situaties nodig:

Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze situatie moet een volwassene op afroep beschikbaar zijn die binnen 15 minuten op de locatie kan zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.


Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt voldaan (drie-uursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de locatie aanwezig zijn. De afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week verschillen. 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk:

Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. Beide directieleden wonen op twee minuten loopafstand van de locatie.

Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig.


De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:

Martin Tienkamp

Marja Rabbers 


Op Picobello doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben alle medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis.

Dit wordt voor iedereen 1x per jaar geactualiseerd d..m.v. traint bij het Rode KruisBeleidscyclus

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Elk personeelsid krijgt een ruimte te controleren die niet de eigen werkplek is. De lijsten wordt ingeleverd en geinventariseerd. Indien echt beleidsmatige aanpassingen noodzakelijk blijken wordt dit op directieniveau doorgesproken en gepresenteerd besproken in de teamvergadering met alle betrokkenen. Wanneer uit de invetaristatie achterstalling onderhoud/ slijtage wordt aangegeven wordt hierop direct ktie ondernomen. Picobello beschit over een eigen klusjesman, artikelen die vernieuwd moeten worden, zullen terstond worden besteld.


Plan van aanpak

De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn reparaties uitvoeren op aangegeven plekken. Deze staan aangegeven in de samenvatting inventarisatie.

Op dit moment zijn er geen wensen wbt veranderde indeling of aanpak.


In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid:

- De vorig jaar aangebrachte luchtverversings instalatie zorgt voor een waarneembaar betere werk/ speel omgeving. Doordat niet alleen verse lucht, maar ook de temperatuur onder controle is, is de kans op fouten of gezondheidsklachten aanzienlijk minder.Picobello vindt het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 


Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.


Tijdens het intake gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.