best website builder software

werktijden, werk en vrijetijd

werktijden, werk en vrijetijd

Rooster
Elke collega heeft een verschillende arbeidsovereenkomst. De rechten en plichten kunnen per collega verschillen. Voorbeeld: Collega A is niet verplicht oproepbaar, terwijl collega B dat wel is.
Door de steeds wisselende samenstelling van groepen wordt wel van elke collega verwacht dat zij wisselend inzetbaar is.

Jaarurensystematiek
De steeds wisselende samenstelling van de groepen is inherent aan deze bedrijfstak. Daarom is het conform de CAO toegestaan om te werken met zg jaaruren systeem. Een ingewikkeld verhaal, dat erop neerkomt, dat je uren op jaarbasis overeen moeten komen met je contracturen. Per maand kan dit dus verschillen; je krijgt elke maand hetzelfde salaris. Picobello streeft ernaar om wekelijks iedereen de contracturen te laten werken. Picobello maakt hiervan alleen gebruik in noodgevallen. In principe worden extra gewerkte uren maandelijks uitbetaald. Tekort aan uren worden niet in mindering gebracht op het loon, maar ‘opgespaard’ voor een volgende maand. Hierdoor houden we voor beide partijen het beeld zo helder mogelijk.
Wanneer zich onverwachte ontwikkelingen in de personeels/ kind bezetting voordoen, zal Picobello pas een beroep doen op dit recht.

Klik op een onderwerp:

directie picobello

Rooster

We streven ernaar de roosters enige weken vooruit te maken. Nadat het weekrooster is gepubliceerd, is dit definitief. Er wordt niet zonder overleg in gewijzigd, gekrast, tippex, etc. Ruilen mag, maar alleen in goed overleg en dus met respect voor de wil van je collega. Deze mag weigeren, zonder daarvoor een reden te geven. Daarbij moet bij ruilen altijd als uitgangspunt blijven gelden: vaste gezichten voor de kinderen en een rustig stabiel beeld. 

Het rooster ligt een week van te voren definitief vast: alleen in heel bijzondere omstandigheden kan van dit rooster worden afgeweken vanwege het vervangen van een zieke collega of een collega die met buitengewoon verlof is.


Collega's met een oproepcontract kunnen geen voorkeuren opgeven voor structureel vaste dagen/tijden waarop ze niet oproepbaar willen zijn.


' s Ochtends naar huis sturen of afzeggen is niet toegestaan. Dan worden alternatieve taken ingezet. Schoonmaken, opruimen, tuin/zandbak, etc.

In dat geval pak je een toedoe lijst en werkt een van de punten op de lijst bij, zodat je aan je uren komt en niet voor niks gekomen bent. Er zijn sowieso binnen je takenpakket voldoende werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van het 'staan op de groep': ordenen van themakisten, hygiene, veiligheid.

Let op: alternatieve taak is nadrukkelijk niet: extra aandacht voor kinderen omdat daar al in is voorzien bij de leidster/kind ratio. Alternatieve taken is voor minimaal 3 uur. Standaard is 8 uur.


Naar huis sturen kan soms wel: collega’s met een vast contract zonder oproepbaarheid, krijgen extra gewerkte uren namelijk niet uitbetaald. Deze worden verrekend in zg compensatie uren. Deze compensatieuren zijn bedoeld om te kunnen spelen met je uren. Daardoor kan het gebeuren dat zo'n collega bijvoorbeeld ’s middags naar huis wordt gestuurd met de woorden: ga maar compenseren. Dit geldt nadrukkelijk niet voor oproepkrachten. Zij kunnen niets compenseren. Zij werken de uren dat ze zijn opgeroepen. 


Wanneer bezoek aan huisarts, verloskundige, tandarts of specialist noodzakelijk is, dien je dit in principe buiten de gebruikelijke werktijd te doen. Calamiteiten worden altijd met je direct leidinggevende overlegd. 

Omwille van de rust en stabiliteit op de groep, kan ouderschapsverlof uitsluitend worden opgenomen, wanneer het direct aansluit aan het zwangerschapsverlof. 


Het is de werkgever toegestaan om aan te geven in welke periode je je vakantie moet opnemen. Wanneer de werkgever jouw vakantieblok niet voorschrijft, dien je jouw voorkeur op te geven voor eind januari van het betreffende jaar. Er wordt dan gekeken in hoeverre dit inpasbaar is met de wensen van je collega’s. Zodra hierover afspraken zijn gemaakt kun je nog uitsluitend in noodgevallen en in overleg je dagen omzetten. In je vakantiedagen moet minstens één aaneengesloten blok te zitten van minimaal twee kalenderweken. De maximale tijd dat je aaneengesloten kunt opnemen is een blok van 3 kalenderweken. 


Uitsluitend via email of (na invoering) onze software volgens onderstaande voorwaarden

Probeer jouw verlofaanvraag in overleg met je directe collega's te regelen. Daarbij is steeds het uitgangspunt: altijd een vertrouwd gezicht voor elk kind.

Het is dan ook logisch dat je niet gelijktijdig op vakantie gaat, als je samen op dezelfde groep staat.

Probeer hier steeds in samenspraak met je directe collega's uit te komen.

Ook kun je het niet maken om zelf vrij te nemen wanneer jij het mentorschap hebt over een kindje dat op dat moment komt wennen. 


In principe wordt geen verlof toegekend:

– wanneer jouw verlofverzoek ligt binnen een wenperiode van een kindje waarvan jij de mentor bent;

– wanneer al 10 minutengesprekken voor jouw groep zijn gepland;

– wanneer een collega op dezelfde groep al verlof is toegezegd voor diezelfde dag(en).

– wanneer niemand oproepbaar is voor die dag/dagen


Als al die aanvragen binnen zijn gekomen worden ze bekeken en toegekend of afgewezen.

Er wordt in de volgende volgorde bekeken of een aanvraag kan worden toegekend:

1. De groepsamenstelling en stabiliteit voor de kinderen, 

2. De mogelijkheid om ziekmeldingen op te kunnen vangen, 

3. Het voorkomen van onnodig overwerk; Personeel met een oproepcontract is aangenomen zodat personeel met een vast contract zo veel mogelijk kan werken binnen de contracturen.

4. De oproepbaarheid. Personeel met een oproepcontract is aangenomen zodat personeel met een vast contract vakantie kan nemen. 

5. De volgorde van binnenkomst. Dit geldt alleen als twee mensen met eenzelfde contractvorm in dezelfde periode op vakantie willen. En dan nog wordt hier naar redelijkheid naar gekeken: iemand die nu al drie jaar vooruit alle vakanties claimt, gaat niet voor op andere collega’s.

Compensatieuren hebben betrekking op personeel met een vast contract. Personeel met een invalcontract werken hier niet mee: zij schrijven gewoon de gewerkte uren en krijgen dit betaald. 

Collectieve dagen (ook studiedag) worden verrekend met (compensatie) uren. Wanneer wij eerder sluiten (bijv. StNicolaas) worden (compensatie)uren ingeleverd. 

Extra uren worden voor de rest alleen geschreven wanneer ouders te laat zijn gekomen, of werkzaamheden door overmacht niet konden worden uitgevoerd. Bij overmacht valt te denken aan onverwachte ziekmelding van een collega waardoor onderbezetting ontstaat. 

Het Zomerfeest is geen vrijwilligerswerk. Het is gewoon werk. Met andere woorden: je schrijft compensatie uren voor de gewerkte uren. Daarbij is er onderscheid tussen mensen die organiseren en mensen die helpen. De mensen die helpen werken van 9.45 uur tot 12.15 uur en schrijven standaard 2,5 uur. De organiserende mensen schrijven de uiteindelijk gewerkte uren.


Personeel is verplicht deel te nemen aan team en werkoverleg. Uren hiervoor worden als (compensatie)uren geschreven. Standaard is dit 1,5 uur. 

Nevenfuncties die in strijd zijn met jouw functie op Picobello zijn niet toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om prive op te passen bij kinderen die geplaatst zijn op Picobello. Wanneer je naast het werk bij Picobello nog ergens anders werkt, moet dit bekend zijn bij de leiding van Picobello. Dit heeft o.a. te maken met jouw inzetbaarheid, maar ook bijvoorbeeld jouw verzekering en ziekte/ongevallen. 

terug

Voor alles wat te maken heeft met ziek zijn en beter worden tijdens de arbeidsrelatie, verwijzen we naar het uitgebreide ziekteverzuim reglement. klik hier

Picobello is in principe het gehele jaar geopend, behoudens drie collectieve dagen. Deze dagen worden aan het begin van iedere jaar via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. De collectieve dagen dat Picobello gesloten is, zijn werkdagen. De collega's die op zo'n dag vrij nemen, leveren een vrije dag in. De collega's die anders op deze dag gewerkt hadden, komen dan ook werken. De collega's die oproepbaar zijn en gevraagd worden toch op zo'n dag te komen, ontvangen hiervoor normaal loon. Wanneer zo'n collectieve dag op een bijzondere manier wordt aangewend kan Picobello alle personeel verplichten om hier te verschijnen.

Er zijn verschillende tijden waarop je start. Dit wisselt, om tot een eerlijke verdeling te komen. 

's Ochtends worden de kinderen gebracht tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Terwijl we de ouders iets te drinken aanbieden melden de ouders eventuele bijzonderheden over hun kind aan jou of één van je collega’s. Het is dus belangrijk dat om 7.30 uur alles klaar staat en gezellig is. Stoelen van de tafels, koffie en thee klaar, mandjes van de kinderen klaar, kortom een klimaat waarin de kinderen en ouders zich welkom weten. Als je op één van de andere aanvangstijden moet beginnen is het jouw verantwoordelijkheid dat je op de afgesproken tijd klaar bent om je werk te starten. In de praktijk betekent dit dat je ongeveer een minuut of tien voor aanvang op Picobello aankomt. 

's Avonds worden de kinderen opgehaald tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Het is niet de bedoeling dat kinderen worden opgehaald tussen 15.45 uur en 17.00 uur (etenstijd).

Tijdens jouw pauze heb je gelegenheid om jouw zelf meegebrachte voedsel te consumeren. 

Tijdens het eten met de kinderen ben je aan het werk. Als onderdeel van dat werk eet je pedagogisch mee. Een klein hapje, zodat de kinderen het idee hebben dat je ook mee doet. Dit geldt zowel voor de brood- als voor de warme maaltijden. Het is niet toegestaan dat je zelf broodbeleg of eten bestelt bij de collega die de inkoop voor de keuken doet.

Je dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de afgesproken werktijd op je werkplek aanwezig te zijn. Deze tijd gebruik je om de nodige voorbereidingen te treffen om op een ontspannen manier in een gezellige werksfeer te kunnen starten. Denk aan het klaar zetten van mandjes, bekijken van overdrachtschriftjes etc. Wanneer je in een tijdsbestek van een half jaar 3x te laat op je werk bent verschenen, kan Picobello overgaan tot het treffen van maatregelen. Je zult een waarschuwingsbrief ontvangen, waarna bij een volgende overtreding een passende maatregel wordt genomen.